Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào

Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào Nhập nội dung vào

Thời gian đăng ký môn học khoa cơ khí cho các khóa

Khóa 38: Ngày 07/06/2021

Khóa 39: Ngày 08/06/2021

Khóa 40: Ngày 09/06/2021

Khóa vừa hoc vừa làm và khóa ngắn hạn: Ngày 10/06/2021

Thời gian đăng ký bổ sung: Ngày 12/06/2021